เอกสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้อง คำขอ อบจ.นม. เจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด แก้ไขวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ใบขอถ่ายสำเนาเอกสาร ก.พ.๗ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
แบบฟอร์มโครงการเบิกจ่ายตรง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 9/06/2560 18/05/2559
คำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการ อบจ.) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
คำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการ ครู) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
แบบคำขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 18/05/2559 18/05/2559
แบบใบลาอุปสมบท ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 12/04/2560 18/05/2559
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ ลก.1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 03/08/2560 03/08/2560
แบบหนังสือลาออกพนักงานจ้าง (ท้องถิ่น) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 03/08/2560 18/05/2559
แบบหนังสือลาออกพนักงานจ้าง (โรงเรียน) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
แบบคำร้องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 8/03/2560 18/05/2559
แบบประเมินครูผู้ช่วย เลื่อน คศ.1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวิชาเอกในสถานศึกษา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
คำร้องขอโอน ข้าราชการ อบจ. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
คำร้องขอโอน ข้าราชการครู ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
คำร้องขอย้าย ข้าราชการครู ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 18/05/2559 18/05/2559
แบบแสดงเจตจำนงและรายงานข้อมูล
เพื่อเข้ารับการอบรม
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 8/03/2560 27/06/2559
แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด อบจ.นม.
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 21/11/2559 21/11/2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งท้องถิ่น 2558 ทั่วไป
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 12/07/2560 12/07/2560
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งท้องถิ่น 2558 วิชาการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 12/07/2560 12/07/2560
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งท้องถิ่น 2558 อำนวยการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 12/07/2560 12/07/2560
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งท้องถิ่น 2558 บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 12/07/2560 12/07/2560