:: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ::

  ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และภาคการทดสอบปฏิบัติ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) ภาคผนวด ก. ภาคผนวด ข.
  แก้ไข ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯและกำหนด เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรร ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯและกำหนด เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรร ดาวน์โหลด ภาค ก. ดาวน์โหลด ภาค ข. ดาวน์โหลด ภาค ค.
  ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560   ดาวน์โหลด

:: เอกสารประกาศ ::

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด

:: คู่มือ งานบุคลากร ต่างๆ ::

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด

:: DVD บันทึกการอบรมสัมมนาต่างๆ ::

           
News ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
Update : 20 มิถุนายน 2560
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลา ...
ดูรายละเอียด...

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
Update :
ทีมประเมินประสิทธิภาพขององ ...
ดูรายละเอียด...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ
Update : 25 กรกฏาคม 2560
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ...
ดูรายละเอียด...

งานมุทิตาจิต (กองช่าง) 45 ความทรงจำ ความภาคภูมิ สู่เกียรติคุณ ความดี ที่ยั่งยืน
Update : 25 กันยายน 2560
45 ความทรงจำ ความภาคภูมิ สู่เก ...
ดูรายละเอียด...
ThaiCreate.Com Tutorials ข้อมูลผู้เยี่ยมชม
Statistics
Today
1
Yesterday
4
This Month
119
Last Month
203
This Year
843
Last Year
2,550