:: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ::

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด
  ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลด
  ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯและกำหนด เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรร ดาวน์โหลด ประกาศ ดาวน์โหลด ภาค ก. ดาวน์โหลด ภาค ข. ดาวน์โหลด ภาค ค.
  ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และภาคการทดสอบปฏิบัติ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) ภาคผนวด ก. ภาคผนวด ข.
  แก้ไข ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯและกำหนด เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรร ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯและกำหนด เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรร ดาวน์โหลด ภาค ก. ดาวน์โหลด ภาค ข. ดาวน์โหลด ภาค ค.
  ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
  ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560   ดาวน์โหลด

:: เอกสารประกาศ ::

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด

:: คู่มือ งานบุคลากร ต่างๆ ::

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด

:: DVD บันทึกการอบรมสัมมนาต่างๆ ::

           
News ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
Update : 20 มิถุนายน 2560
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลา ...
ดูรายละเอียด...

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
Update :
ทีมประเมินประสิทธิภาพขององ ...
ดูรายละเอียด...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ
Update : 25 กรกฏาคม 2560
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ...
ดูรายละเอียด...

งานมุทิตาจิต (กองช่าง) 45 ความทรงจำ ความภาคภูมิ สู่เกียรติคุณ ความดี ที่ยั่งยืน
Update : 25 กันยายน 2560
45 ความทรงจำ ความภาคภูมิ สู่เก ...
ดูรายละเอียด...

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
Update : 5 มิถุนายน 2561
ทีมประเมินประสิทธิภาพขององ ...
ดูรายละเอียด...
ThaiCreate.Com Tutorials ข้อมูลผู้เยี่ยมชม
Statistics
Today
6
Yesterday
14
This Month
254
Last Month
578
This Year
3,898
Last Year
3,431