News ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่ ---- กำลังแก้ไขเพิ่มเติม

  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ 25 กรกฏาคม 2560

   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ