News ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่ ---- กำลังแก้ไขเพิ่มเติม

  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 20 มิถุนายน 2560

   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและคุณธรรม ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ นครราชสีมา

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย